Wednesday, April 25, 2018

sʕ̓ʷx̌ʷip - the rootsAudio is here: sʕ̓ʷx̌ʷip

Way̓ p sniqsilxʷ,

axaʔ iʔ smy̓may̓tət tə apnaʔ iʔ sx̌lx̌alt. may̓łulmt iʔ scwiktət uł iʔ scnixəltət. humaʔ l̓ nupyixcn: I only roughly transcribed half of our conversation! 


Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n naʔł Sk̓awílx 

*snkʷnimsəlx* 

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: way̓ i psnəqsílxʷ. iskʷíst Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n.

Sk̓awílx: way̓ i psnəqsílxʷ. iskʷíst sk̓awílx

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: uł apnáʔ tə sx̌lx̌alt inca naʔł sk̓awílx i səcakinax apnáʔ tə sx̌lx̌alt. uł apnáʔ iksiw̓m islax̌t sk̓awílx stim ackist?

Sk̓awílx: mnimłtət ckistm tə iʔ sʕ̓ʷx̌ʷip iʔ sk̓ʕawms. iʔ scəcmalaʔsəlx uł iʔ səxʷm̓aʔm̓ayasəlx ullúsəsəlx l̓ iʔ aw̓tmasqílxʷ iʔ syaʕ̓ kʷu qʷaqʷalx l̓ nqílxʷcn. 

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: uníxʷx. talí x̌ast iʔ skpumcinm. kʷu cúllus awtmasqílxʷ snm̓aʔm̓ayatn. uł kmiltmntm iʔ sqílxʷ tə ncaʔlíwm. uł tkaʔkaʔłis iʔ sqlql̓tmixʷ qwilstm. ixí̌ʔ iʔ skʷskʷístəlx sxʷlikʷkn, sk̓klusqn, uł sʕwapqn. kʷu qʷaʔqwʔálx uł kʷu mayłtisəlx yʔat  iʔ stim ixíʔ ckʷulmstəlx k̓l sʔawtímtkx k̓l ncaʔlíwm. uł talí isckʷlkʷilsts tə nqílxʷcn uł talí x̌ast iʔ sckʷul̓s tə scəcmalaʔ.

Sk̓awílx: Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n ha cunstəlx iʔ stim iʔ skʷul̓l̓səlx?

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ki. iʔ sqlql̓tmixʷ ilíʔ kʷu cusəlx iʔ səxʷm̓aʔm̓áyaʔm iʔ k̓l ncaʔlíwm iʔ snm̓aʔm̓ayatn. uł iʔ cəcəmat knxitsəlx iʔ k̓ʷək̓ʷyúmaʔ. kiwa, kn tils naqs uł asil grade ixíʔ.

Sk̓awílx: kiwa. uł kaʔłis?

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n:  cmy. lut t̓a cmistin. n̓łiptmn nax̌mł talí x̌astcaw̓təlx. x̌ast iʔ sqílxʷ.

Sk̓awílx: uníxʷx.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: kiwa.

Sk̓awílx: talí x̌ast iʔ skʷlkʷilstsəlx.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: uníxʷx. iʔ knaqs spink̓t iscmipnwiłs naqs spink̓t uł talí cnklx̌ałqʷlt apnáʔ.

Sk̓awílx: talí x̌ast isnixəls. iʔ snixəltət.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: kiwa. way̓ kłnusxelx ałi x̌minksəlx kn tils.

Sk̓awílx: kiwa.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n:  Sk̓awílx stim ascwik iʔ k̓l iʔ kpumcinm? iʔ k̓l aw̓tmasqílxʷ?

Sk̓awílx: iscwik xʷaxʷít iʔ scəcmalaʔ t̓l yʕat lak̓in tə syilxúlaxʷ. wikn i scəcmalaʔ t̓l isnpul̓xtn. iʔ səxʷm̓aʔm̓aya tałt wisxn tə skʷists iʔ snm̓aʔm̓ayatn. tałt inłiptms, humaʔ.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ha nłiptmntxʷ iʔ sʔums?

Sk̓awílx: kiwa. miswisxn.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: way̓ x̌ast ispuʔús ałi wikntm islax̌ts pqlqin. kʷu cuntm kpumcinm tə aw̓tma nax̌mł kn tils lut kʷu tə cus.

Sk̓awílx ayncuts.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ha cunts t̓l anwi?

Sk̓awílx: lut kʷu tə cus.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n ayncuts.

Sk̓awílx: cmy lut tə nixlmn.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: nikxna!

Sk̓awílx: Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n ha nixlmntxʷ pqlqin iʔ snkʷnims?

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: lut tə nixlmn. c̓kin iʔ sx̌ilm? kʷu aysnwixʷ! nkʷancin.

Sk̓awílx: tałt kn cłiptms iʔ qʷnims.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ha pqlqin kʷul̓s? kʷul̓s iʔ snkʷnim?

Sk̓awílx: kn nstils lut.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: oh nakʷm. swit iʔ skʷul̓s iʔ snkʷnim?

Sk̓awílx: lut t̓a cmistin. iʔ sʔaw̓ses skʷul̓s iʔ snkʷnim. lut t̓a cmistin.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: oh iʔ t̓l q̓sapi?

Sk̓awílx: kn nstils. q̓sapi.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ha q̓sapi km Q'SAAAPI?

Sk̓awílx: ixíʔ Q'SAAAAPI.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: oh talí q̓sapi. nakom.

Sk̓awílx: myał k̓iwlx.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: kiwa. yʕat iʔ sqílxʷ cúllus uł kpumcinm iʔ tə sʕ̓ʷx̌ʷiptət tə spiƛ̓lm uł kn tils apnáʔ łə anx̌min̓k askwic̓m x̌ilm ití kʷ łə wc̓mimn, kʷint anpic̓a uł xʷuyx k̓ała uł kaw̓s wic̓m! ałi py̓iq iʔ spiƛ̓lm uł iʔ sk̓ʷnk̓ʷnim. ha py̓iq iʔ sk̓ʷnk̓ʷnim?

Sk̓awílx: kiw py̓iq sk̓ʷnk̓ʷnim. ałi iʔ sk̓ʷnk̓ʷnim naʔł iʔ spiƛ̓lm talí kłəʔams.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: talí k̓ik̓m huh?

Sk̓awílx: kiwa.

Qʷay̓qʷʕay̓áx̌n: ha wic̓mtxʷ spiƛ̓lm apnáʔ spinkt?

Sk̓awílx: incá naʔł islax̌t, xyiałnxʷ, kʷu wc̓wic̓m iʔ sʕ̓ʷx̌ʷips. talí qʷamqʷamt uł x̌ac̓t iʔ sk̓ʷul̓tət.

6:46
sʕ̓ʷx̌ʷip - the roots

Audio is here:   sʕ̓ʷx̌ʷip Way̓ p sniqsilxʷ, axaʔ iʔ smy̓may̓tət tə apnaʔ iʔ sx̌lx̌alt. may̓łulmt iʔ scwiktət uł iʔ scnixəltət....